КУЛТУРОЛОГИЯ

Словото на Учителя Петър Дънов като културен феномен

1. Младият Дънов – между историцизма и месианизма


2. Текстовете на Учителя Петър Дънов и западноевропейската християнска традиция

3. Словото на Учителя Беинса Дуно като проява на Бодхисатва Майтрея

4. Духовната специфика на Източна Европа, България и славянството, и мисията на Учителя Беинса Дуно

5. Категорията Любов и проблемът за другия в Учението на Петър Дънов


Literary Theory

1. Literary Emergentism